ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์​ อบรมหลักสูตร​ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” 

วันที่​ ๒๙-๓๐ เมษายน​ ถึง​ ๑ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมายให้​ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ​ผู้​อำนวยการ​สถาบัน​วิจัย​พุทธศาสตร์​ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ และ​ อาจารย์​ ดร.สมศักดิ์ สุก​เพ็ง​ หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ อบรมหลักสูตร ​”การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” ซึ่งจัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำไทร อำเภอ​วังน้อย จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ พร้อมทั้งทางคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นผู้สังเกตการณ์การประเมินในระดับหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่าง มิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อไป และการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ EdPEx ต่อไป