อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจัดทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น มจร เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในปี ๒๕๖๑ มี ๕ กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และในปี ๒๕๖๒ มี ๗ กลุ่มเป้าหมาย และได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากธนาคารออมสิน

ในพิธีดังกล่าว มีกิจกรรมเปิดบูทแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ การนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันโดยผู้บริหารธนาคารออมสิน ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ในปีต่อๆ ไป การนำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น มจร และการมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ชุมชน นิสิตและคณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ

 

ทั้งนี้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และที่สำคัญที่สุดได้รับการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา