ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

อังคารที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) การดำเนินงานโครงการจัดงานครบรอบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ การดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 4 และการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๔๐๕ พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.