หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖ โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.เล็ก สมบัติ ประธานกรรมการ ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการ และ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

   

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.