ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บท. รุ่นที่ ๑ ณ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร ท้องถิ่น (ป.บท.) รุ่นที่ ๑ โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ภายในโครงการมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดย พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ชี้แนะแนวทางการศึกษา และมีพิธีปิดโครงการ โดย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ณ วัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา