โครงการศึกษาดูงานนิสิต รปม รุ่นที่​ ๑​๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อ.ภาชี​ ​จ.พระนครศรีอยุธยา

วันอังคาร​ที่​ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่​ ๑๑​ จำนวน ๒๑ รูป/คน เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ​ องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง​ อำเภอ​ภาชี​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ซึ่งจัดขึ้น​เพื่อให้​นิสิต​มีความเข้าใจ​ระหว่างภาค​ทฤษฎี​กับภาคปฏิบัติ​ ได้ทำกิจกรรม​ร่วมกัน​ และเรียนรู้​อย่าง​สร้างสรรค์​ ตามที่​มหาวิทยาลัย​กำหนด

พร้อมกันนี้​ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR ณ​ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง​ อำเภอ​ภาชี​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ อันจะส่งผลให้นิสิต​มีความรู้​ ความเข้าใจ​ เกี่ยวกับ​การบริหาร​จัดการ​ภาครัฐ​ ได้รับ​ความรู้​ ทักษะ​ และประสบการณ์​ตรงจากสถานที่จริง​ สามารถ​นำไปประยุกต์ใช้​กับการเรียน​การ​สอน​ของ​หลักสูตร​ต่อไป

โครงการ​ดังกล่าว​ ได้รับความอนุเคราะห์​จาก นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ อบต. ดอนหญ้านาง อำนวยความสะดวก​ ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการของส่วนต่่างๆ​ และตอบข้อซักถามต่อนิสิต

 

 

ภาพ​ : ศูนย์​บัณฑิต​ศึกษา​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร.
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา