หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท – เอก บัดนี้ – พ.ค. ๖๕

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท – เอก
บัดนี้ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๕
.
สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่นี่👇
https://docs.google.com/forms/d/1SElxTdYPq3Fn9zRLrD6ZT89an3gXjI7udBeKy-0qtYQ/edit?usp=sharing
.
👨🏻‍🎓ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์
🎓เรียนปริญญาโท-เอก มจร
📋 https://www.youtube.com/watch?v=XSlTtl7kByo
                       
.
✍️รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บ.
✍️ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐประศาสนศาสตร์) ตลอดหลักสูตร ๔๕๐,๐๐๐ บ.
✍️ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บ.
✍️ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐศาสตร์) ตลอดหลักสูตร ๔๕๐,๐๐๐ บ.
✍️พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ) ตลอดหลักสูตร ๘๐,๐๐๐ บ.
✍️พธ.ด. (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ) ตลอดหลักสูตร ๓๕๐,๐๐๐ บ.
.
.