โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปริยัติกิตติธำรง เป็น พระวชิรกิตติบัณฑิต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปริยัติกิตติธำรง วัดนายาว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิตติบัณฑิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน​ พุทธศักราช ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน