คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๕ วันนี้ – ๓๐ เม.ย. นี้เท่านั้น!

ค้นหาความฝันของคุณ คณะที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ กับคณะสังคมศาสตร์ มจร
สมัครเร็ว ได้ที่เรียนเร็ว ต้องรีบสมัครแล้ว!
.
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี
วันนี้ – ๓๐ เม.ย. นี้เท่านั้น!!
.
🎓 ระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร ๗ หลักสูตร
๑. รัฐศาสตรบัณฑิต
๒. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๕. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๖. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
๗. นิติศาสตรบัณฑิต
.
🖥️ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

🖥️ สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams

🖥️ ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs

สมัครได้ทุกวันวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันพระและวันอาทิตย์)
.

💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞 โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔
.