อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และให้โอวาทแด่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ผู้กำลังฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานดำเนินงานโครงการฯ, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ถวายการต้อนรับ

 

 

ภาพ : ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
ข่าว : เรวดี จรรยา