หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี วันนี้ – ๓๐ เม.ย. นี้ เท่านั้น!!

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับปริญญาตรี
– รับสมัคร พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปเข้าศึกษา
– จบ ป.ธ.๓ หรือ ม.๖ สมัครได้เลย
– จบ ป.ธ.๙, ปวส. ,ป.ตรี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
– หลักสูตร ๔ ปี
– สภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว, ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
– เลือกเรียนได้ รอบปกติ จันทร์-ศุกร์ หรือ รอบพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
– เรียนที่ มจร วังน้อย อยุธยา
– เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง เมษายน ๒๕๖๕
– ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 086 051 0062, ผศ.ดร.นพดล 096 928 3795 , อ.ดร.เอนก 092 918 1319 ,หรือ Line : nopty2015
– สารสนเทศเพิ่มเติม
สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซี
โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8422
LineOA : @regmcu