หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี จำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่

ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา

๑. สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
๓. สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
๔. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ
๕. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา

๑. สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค (ต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามมหาวิทยาลัยกำหนด)
๒. สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
๓. สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
๔. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือ
๕. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง (ต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)

การสมัครเรียนและสอบคัดเลือก

หลักฐานการรับสมัครการสมัครเรียน

๑. สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ๒ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือใบสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) / บัตรประชาชน (แม่ชี/คฤหัสถ์) ๑ ชุด
๔. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ๒ ชุด
๕. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรง ๒ รูป
๖. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ๒ ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
๗. ค่าใบสมัครและค่าสมัคร ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒

วิชาที่สอบคัดเลือก

– วิชาพระพุทธศาสนา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– วิชาภาษาไทย (สำหรับนิสิตต่างประเทศ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

 

สถานที่สอบคัดเลือก และสถานที่ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

 

กำหนดการรับสมัครเรียน

สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน Cรับสมัคร     มกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี
สอบข้อเขียน     พฤษภาคม ของทุกปี
สอบสัมภาษณ์     พฤษภาคม ของทุกปี
ประกาศผลสอบคัดเลือก     พฤษภาคม ของทุกปี
ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่     พฤษภาคม ของทุกปี
เปิดภาคการศึกษา     มิถุนายนของทุกปี

 

สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑-๘๔๒๔
เวลาทำการ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

– สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๓
เวลาทำการ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

.