คลังความรู้ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๒
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗