คณะสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์

วันพุธที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา​ ๑๓.๐๐ น.​ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่อง การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ – ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้มี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

.

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.