คณะสังคมฯ ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์”

วันศุกร์ที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) โดยมี พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ภายในโครงการ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากนั้น มีพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารและคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะคณะสังคมศาสตร์ พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี / นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา
.