หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ทำบุญครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งชาตกาล พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.)

วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ทำบุญครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งชาตกาล พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๑๐๑ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ภาพ : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์
ข่าว : เรวดี จรรยา
.