สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

วันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “คณะสีเขียว มจร : สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน” ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์
ข่าว : เรวดี จรรยา
.