ผู้บริหารคณะสังคมฯ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาองค์กร ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สปอว. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิตวิทยาลัย พุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าว : พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. / เรวดี จรรยา

 

 

.