พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มจร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว

วันจันทร์ที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ​รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. และ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี  Assoc. Prof. Dr. Thongphanh Chanthavone (Dean of Faculty of Economics and Tourism, Souphanouvong University) พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

.