หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตคณะสังคมศาสตร์ “ร่ายกวี ชมดนตรี จิบกาแฟ แลต้นไม้”

วันพุธที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “ร่ายกวี ชมดนตรี จิบกาแฟ แลต้นไม้” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ภายในโครงการมีการส่งเสริมศักยภาพนิสิตทั้งทางด้านวิชาการและด้านนันทนาการ เช่น การนำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การเล่นดนตรีและการร้องเพลง เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     

 

ภาพ : Maie Kowit / วรเชษฐ สะสม / คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.