คณะสังคมศาสตร์ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์ แก่บุคลากร

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่เกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ประกอบด้วย
๑. พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. – ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
๒. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ – ภาควิชารัฐศาสตร์
๓. รศ.ดร.พลวัฒน์ ชุมสุข – ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
๔. นางสาวจิราพร อรรถารส – หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๕. ผศ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว – ภาควิชารัฐศาสตร์
๖. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. – ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๗. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง – ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๘. ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ – ภาควิชารัฐศาสตร์

เพื่อส่งเสริมกำลังใจเป็นสวัสดิการการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และส่งเสริมวินัยการออมผ่านรูปแบบการออมในฉลากออมสิน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.