นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร ”รับโล่เกียรติคุณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับโล่เกียรติคุณ ทีมนักศึกษายอดเยี่ยม ในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เน้นส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธี ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร