พิธีเปิดโครงการส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม กล่าวถวายรายงาน ความสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีสถาบันอุดมศึกษาร่วม 16 แห่ง ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยประชาชน” ณ ห้องประชุม B ๕๐๘-๕๐๙ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Startup และอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารฯ ได้จัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประชาชน หรือกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง เข้าไปเรียนรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ที่มุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัย รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มรับสวัสดิการรัฐที่ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าถึงการมีอาชีพได้