คณะสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการกลั่นกรองข้อสอบระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประชุมดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา