ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาเรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การส่งต้นฉบับข้อสอบภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

โดยจัดประชุมโดยใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU e-Meeting) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา