คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี – โท – เอก

มาเรียน “มจร” กันค่ะ ใครๆ ก็เรียนได้
คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๕
ระดับปริญญาตรี – โท – เอก
.
ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ๗ หลักสูตร ได้แก่
๑. รัฐศาสตรบัณฑิต
๒. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
๕. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๖. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
๗. นิติศาสตรบัณฑิต
.
วันนี้ – ๓๐ เมษายน นี้ เท่านั้น!!
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams
ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs
 . 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล มจร
☎️โทร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
📲Line OA : @regmcu
.

ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัคร ๕ หลักสูตร ได้แก่
๑. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๒. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๕. นิติศาสตรมหาบัณฑิต

.

ระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัคร ๔ หลักสูตร ได้แก่
๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 

ระดับปริญญาโท – เอก รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเชิงพุทธ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1SElxTdYPq3Fn9zRLrD6ZT89an3gXjI7udBeKy-0qtYQ/edit?usp=sharing

 

.