คณะสังคมฯ ประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ การเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) และการระดมทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรสำนักงานคณบดี โดยมี พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา