โครงการปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๕ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กล่าวถวายรายงาน ณ ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท, ค่ายสมพล โตรักษา ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี