หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์​

วันที่​ ๙ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๕​ พระครูปริยัติกิตติธำรง,​รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์​ นิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทุกชั้นปี ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และพระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์​โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom
ภาพ​/ข่าว​ : FB​ -​ ภาค​วิชา​สังคม​วิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ มจร.