หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตนิสิตใหม่​ ระดับ ป.ตรี วันนี้ – ๓๐ เม.ย. ๖๕

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตนิสิตใหม่​ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
บัดนี้ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
– รับสมัคร พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปเข้าศึกษา
– จบ ป.ธ.๓ หรือ ม.๖ สมัครได้เลย
– จบ ป.ธ.๙, ปวส., ป.ตรี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
– หลักสูตร ๔ ปี
– สภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว, ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
– เรียนที่ มจร วังน้อย อยุธยา
– สารสนเทศเพิ่มเติม
สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี
โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8422
LineOA : @regmcu