ขอเชิญร่วมส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0”

MCU Congress 3

—————————————————————————————————————————————
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
ประเด็น “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0
—————————————————————————————————————————————
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
—————————————————————————————————————————————
ขอเชิญร่วมส่งบทความ
1. กลุ่มนวัตกรรมทางการจัดการเชิงพุทธ
2. กลุ่มนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
3. กลุ่มนวัตกรรมทางรัฐศาสตร์
—————————————————————————————————————————————
กำหนดการ
• เปิดรับบทความ      1 มี.ค.-30 เม.ย. 2562
• แจ้งผลการพิจารณาบทความ   7 พ.ค. 2562
• ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์        21 พ.ค. 2562
• ประกาศกำหนดการนำเสนอ  27 พ.ค. 2562
• จัดประชุมวิชาการ             17 มิ.ย. 2562
—————————————————————————————————————————————
ผู้นำเสนอผลงาน
• บุคคลทั่วไป   3,000 บาท
• อาจารย์ นักวิชาการ   2,500 บาท
• นิสิต นักศึกษา   2,000 บาท
—————————————————————————————————————————————
รูปแบบการนำเสนอ
• ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
• ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
—————————————————————————————————————————————
ส่งบทความที่
โปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2562