คณาจารย์​คณะสังคมศาสตร์ รับประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ​ อาจารย์ประจำ​ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เข้ารับประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมนี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง และปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา