คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี วันนี้ – ๑๕ พ.ค. นี้เท่านั้น!!

0
575

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี วันนี้ – ๑๕ พ.ค. นี้เท่านั้น!!

• ระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร ๔ ภาควิชา
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มี ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มี ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. ภาควิชานิติศาสตร์ มี ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์

สมัครเรียน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔

**หรือสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒