คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

0
137

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม อายุ ๕๙ ปี วุฒิการศึกษา พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D. (Pol.Sc.), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓