๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช คณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดีหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ และ​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ อันเชิญพวงมาลาน้อมเกล้ารำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา