หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) จัดเทศน์มหาชาติ ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) ภายในโครงการมีการเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ โดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป นำโดย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดธรรมนาวา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

.