ขอถวายมุทิตาสักการะ พระสิทธินิติธาดา,ดร. เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์

ขอถวายมุทิตาสักการะแด่ พระสิทธินิติธาดา,ดร. อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์