เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้มอบหมายให้บุคลากรของสำนักทะเบียนและวัดผล เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มังกรกมลาวาสวิทยาลัย และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีพระภิกษุ สามเณร ซึ่งกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายราว ๑๐๐ รูป ให้ความสนใจเข้าฟังรายละเอียดและสอบถามจากทางคณาจารย์ พระภิกษุสามเณรกลุ่มนี้ถือเป็นเป้าหมายหลักในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักทะเบียนและวัดผล