หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล กรรมการ และ อาจารย์ ดร.ภัชลดา สุวรรณนวล กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา