หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ประธานกรรมการ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ และ ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.