คณะสังคมฯ อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘‘บริบทสังคมไทยกับการใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน’’

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ๒. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจวิธีการนำเอาทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง ๓. เพื่อให้นิสิตได้เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของการศึกษา และ ๔. เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ในโครงการมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘‘บริบทสังคมไทยกับการใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน’’ โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จังหวัดตราด รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา (ทิดเป้) ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

จากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ น. มีพิธีปิดโครงการโดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๙ รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา