หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย ประธานกรรมการ ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการ และ ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา