คณะสังคมศาสตร์ มจร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวถวายรายงาน แนะนำผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และให้ข้อคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิต ภายในโครงการ ภาคเช้า มีการบรรยาย เรื่อง “นิสิตคณะสังคมศาสตร์กับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา” โดย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ภาคบ่าย มีกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) เรียนอย่างไรให้สำเร็จ” โดย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และผู้ดำเนินรายการ และ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในการนี้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้แนะนำการให้บริการนิสิตของสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และการใช้คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี จากนั้น มีพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา