คณะสังคมฯ ประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม และระดับคณะ การกรอกข้อมูลตามกรอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการขออนุมัติเบิกเงินกองทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และเลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.