นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระมหาณัฐพงษ์ ยศเครือ และสามเณรศิวดล ม่วงรัก นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี ๒๕๖๖ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแข่งขันในระดับภาค ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ต่อไป
.