หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๕ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อต้อนรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ และระดับดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ ๘ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน และ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ในงานวันดังกล่าว มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการก่อตั้งสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกิจกรรมงานสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.