คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท) ส่วนภูมิภาค การขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์แพร่ การขอความเห็นชอบร่างคำสั่งมหาวิทยาลัย การขอความเห็นชอบเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ สังกัด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๗ ครั้งที่ ๓ และการขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔  โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ และผู้เข้าร่วมชี้แจง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

    

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

.