หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”

วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น.​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ นำ​โดย​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ จัดการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” บรรยายพิเศษ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี​
จากนั้น​ มีการเสวนาพิเศษ โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ คุณอภิชิต ประสพรัตน์​ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ และ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)