คณะสังคมฯ ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

วันอังคารที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) โดยมี พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ภายในโครงการ มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีของคณะสังคมศาสตร์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าบังสุกุล และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากนั้น มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโสของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระเมธีวัชรประชาทร, ผศ.ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และพระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานกิจกรรมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี

ข่าว : เรวดี จรรยา