คณะสังคมฯ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนิสิตด้านจิตอาสา ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และกิจกรรมผู้สูงอายุสุขกาย ธรรมภายในสุขใจ

วันศุกร์ที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนิสิตด้านจิตอาสา กิจกรรม : ผู้สูงอายุสุขกาย ธรรมภายในสุขใจ โดยมี พระสุธีวชิราภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขกาย สุขใจ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกยุคดิจิทัล” ในการนี้ พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ถวายสักการะต่อประธานในพิธี รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ ภายในโครงการ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับวัดประชานิมิต เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่เดียว จากนั้นมีกิจกรรม ผู้สูงอายุสุขกาย ธรรมภายในสุขใจ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ รวมทั้งผู้ยากไร้ ทั้งนี้มี รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.